Общи условия за ползване

 

I. ПРЕАМБЮЛ

 1. Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. За да използвате този уеб сайт, задължително следва да маркирате задължителната отметка, с която декларирате, че сте запознат с общите условия и ги приемате. Горепосочената отметка се появява на електронната страница непосредствено преди да бъде финализирана съответната поръчка. Без запознаване с общите условия и изричното им приемане, клиентът няма възможност да финализира поръчката си.
 2. SHOP.AUTOBAVARIA.BG е интернет магазин за продажба на артикули от лайфстайл колекции, както и оригинални аксесоари на марките BMW, MINI и BMW Motorrad
 3. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Ауто Бавария” ООД (наричано по-долу ОНЛАЙН МАГАЗИН) предоставя Услуги на Клиентите си посредством Интернет магазина “Ауто Бавария“.
 4. Тези условия уреждат правоотношенията между ОНЛАЙН МАГАЗИНА и всички Клиенти и обвързват всички Клиенти. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Клиент с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, IP адрес на Клиента, както и всяка друга информация.
 5. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ си запазва правото да променя цените, както и другите параметри на стоките без предварително предупреждение.
 6. Материалите в този сайт не могат да се променят, копират, разпространяват или раздават с комерсиална цел, без писмено съгласие от страна на ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ.

           

ІI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. „Клиент“ по смисъла на настоящите Общи условия, е всеки регистрирал се на страницата на SHOP.AUTOBAVARIA.BG. Регистрацията е безплатна и доброволна. Клиентът по смисъла на настоящата разпоредба има качеството „потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, само в предвидените от закона случаи и при наличие на съответните за това предпоставки.
 2. „Продукт“ са представените в сайта стоки за закупуване.
 3. „Поръчка“ е индивидуално генерираната в системата заявка с избрания Продукт, при условията, предвидени в сайта относно начин на плащане и доставка.

 

ІIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Личните данни, които предоставяте на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ще бъдат използвани единствено и само във връзка със сделката, предмет на тези Общи условия. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ е регистриран като администратор на лични данни и има право да събира и обработва лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. При регистрация ще бъде поискано да се предоставят доброволно лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на Ауто Бавария за регистрация в събития, за консултации, изпращане на продуктова информация, разпространение на предложения за обслужване и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (е-майл, SMS и други) от Ауто Бавария във връзка с горното, както и с това Ауто Бавария да прехвърля Вашите лични данни към БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България, BMW AG и други дружества от групата от дружества на BMW AG и към компании от дилърската мрежа на BMW за гореспоменатите цели. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от Вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните Ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на Вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до Ауто Бавария на адрес София 1766, ул. “Бизнес Парк София” 5 или на e-mail: contact@bmw-autobavaria.bg.

 

IV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ОНЛАЙН МАГАЗИНА за възможност да възникнат такива вреди. В случай че, в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от страна на Клиента доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, Клиентът поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди са за сметка на Клиента.

 

V. ПОРЪЧКА

 1. Обект на ПОРЪЧКА са Продуктите, предлагани в сайта към момента на генериране на поръчка от страна на Клиента. Продуктите, обект на продажба, са описани по вид и разпределени в отделни групи въз основа на техните общи или сходни характеристики. 
 2. За валидна ПОРЪЧКА се приема само такава, която е направена от регистриран Клиент и в която правилно са изписани продуктите, количествата и другите необходими данни.
 3. За „поръчка в процес на доставка” се счита всяка заявка, която е приета и обработена от администратор.
 4. След осъществяване обработка на поръчката на SHOP.AUTOBAVARIA.BG, Клиентът получава писмо на посочения от него при регистрацията e-mail адрес, със статуса на поръчката си.
 5. За „доставена поръчка” се счита поръчка, която е получена от Клиента. При липса на възражения при приемането на стоката, доставката се счита за окончателно приета от Клиента. При приемането на стоката възражението се обективира върху някой от съпътстващите доставката документи – товарителница, приемо-предавателен протокол или върху екземпляра от фактурата, предназначен за ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

 

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставките се извършват само на територията на Република България. За цената на доставката се прилага 9% отстъпка, без значение дали е в София или в страната.
 2. За налични артикули на склад в Ауто Бавария доставките за град София се изпълняват от 1 до 3 работни дни, а за страната - до 5 работни дни. За неналични артикули на склад в Ауто Бавария срокът за доставка може да бъде предоставен само при индивидуално запитване.
 3. Доставките се извършват в рамките на съответния работен ден: от 09:00 часа до 18:00 часа. Доставка в рамките на почивни и празнични дни не се извършва.
 4. Куриерът посещава адреса на клиента в рамките на уговорения срок само веднъж. Пратката може да бъде предадена на Клиента или негов представител, ако такъв е посочен в поръчката.
 5. В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице, което да получи стоката, куриерът залепва съобщение за обратна връзка и уточняване на допълнителна дата. В случай че в 3 дневен срок от залепването на съобщението Клиентът не се свърже с куриера с оглед определяне на допълнителна дата за доставка, то поръчката автоматично се анулира.
 6. Ако на допълнително определената дата по т. 5, Клиентът не получи стоката, куриерът връща същата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В такъв случай, ако при инициирането на поръчката клиентът е избрал опцията за плащане с наложен платеж, поръчката се анулира.
 7. Предоставяне на данни за извършване на доставката. По желание на Ползвателя, в случаите, в които се поръчва стока от категория “Скутери”, доставката може да бъде извършена и на адреса на Ауто Бавария. Информацията за адресите е публикувана на сайта. При получаването на стоката страните подписват в писмена форма договор за покупко-продажба и приемо-предавателен протокол, като този договор се счита за окончателно уреждащ отношенията между Доставчика и Ползвателя, възникнали посредством Платформата https://shop.autobavaria.bg/;
 8. По желание на Ползвателя, доставката на стока от категория “Скутери” може да бъде извършвана и на територията на Ауто Бавария, като адресът на съответното представителство е посочен и достъпен на сайта на Доставчика в платформата https://shop.autobavaria.bg/.  В този случай подписаната фактура удостоверява предаването на стоката на Ползвателя.
 9. При поръчка на стока от категория “Скутери” цената на доставката се уточнява допълнително според фактори като адрес на доставка, тегло и др.

 

VII. ПЛАЩАНЕ

 1. При избрана опция за плащане с наложен платеж, клиентът е длъжен да заплати поръчката си при доставка, с получен касов бон, отговарящ на стойността на поръчката с включена цената на доставката.
 2. При избрана опция за блащане с банкова карта, клиентът е длъжен да заплати поръчката си преди доставка през ВПОС (услугата предстои да бъде активирана)
 3. В случай, че се поръчва стока от категория “Скутери”, плащането може да бъде само чрез предварителен превод или предварително внасяне на цената по банковата сметка на Доставчика.
 4. В случай, че се поръчва стока от категория “Скутери”, между Доставчика и Ползвателя не се сключва договор, а при заплатена продажна цена конкретната стока се счита за запазена. Прехвърлянето на собствеността върху стоките от категория “Скутери”, респективно тяхното предаване се извършва с договор за продажба в писмена форма и на предварително избраноия от Ползвателя адрес.
 5. Чрез сайта SHOP.AUTOBAVARIA.BG не се извършват разплащания.

 

 

VII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 1. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 10 работни дни.
 2. В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми се извършва на място, Ауто Бавария (1766 София, ул. Бизнес парк София 5) и след оглед на стоката, или по договорка с клиента.

 

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

А. Клиентът има право:

 1. Да разглежда, поръчва и получава стоки от сайта, по реда и условията, указани в него и съгласно договореното между страните;
 2. На информация относно състоянието на поръчката си;
 3. На доставка на заявените продукти на адреса, предварително посочен в личните му данни.

            А1. Клиентът няма право да излага или изпраща към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, неприлична, порнографска или каквато и да е друга информация, която е в нарушение на действащото законодателство.

 

Б. Клиентът е длъжен:

 1. Да заплати стойността на поръчките си:

            - в случай на избрана опция „наложен платеж“ -  при получаване на стоката със съответния официален документ от ОНЛАЙН МАГАЗИНА

            - в случай на избрана опция „плащане с банкова карта“ -  преди получаване на стоката през ВПОС

 1. Да използва достъпа до електронната база данни по начин, който не нарушава работоспособността на програмното и техническо й осигуряване.
 2. Да не нарушава чужди права върху интелектуална собственост, както и авторски права.
 3. Да не извършва злоумишлени действия, чрез които би навредил на ОНЛАЙН МАГАЗИНА
 4. Да използва предоставения му достъп само за собствени нужди, незабранени от закона. Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги от ОНЛАЙН МАГАЗИНА
 5. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 6. Да уведомява незабавно ОНЛАЙН МАГАЗИНА и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги
 7. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер
 8. Да обезщети ОНЛАЙН МАГАЗИНА и всички трети лица за всички претърпени преки и/или косвени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката
 9. Да определя сам лицата, които желае да черпят информацията, получавана чрез осигурения достъп и отговаря за осъществяването на контрол за недопускане на неоторизирани лица до нея. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за осъществен достъп до информацията, предоставяна на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, от неоторизирани лица в следствие на неправилно или небрежно боравене със системата и/или предоставяне на потребителското име и/или парола на трети лица от страна на Клиентът и/или негови служители и др. и/или по каквито и да е други причини под контрола на Клиента
 10. Клиентът отговаря пред ОНЛАЙН МАГАЗИНА за действията на всяко трето лице, което използва неговото потребителско име и парола, като за свои

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SHOP.AUTOBAVARIA.BG

 1. SHOP.AUTOBAVARIA.BG има право по всяко време, без предварително да информира Клиентите, да сменя цени, изображения и детайли на Продуктите, начина на достъп и заявяване, правилата за ползване на страницата, самата страница и всичко свързано с нея.
 2. SHOP.AUTOBAVARIA.BG има право да събира и съхранява доброволно получени от Клиентите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на Клиентите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.
 3. SHOP.AUTOBAVARIA.BG няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Клиентите използват предоставяните Услуги.
 4. SHOP.AUTOBAVARIA.BG има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра shop.autobavaria.bg или направени достояние на трети лица от Клиент, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
 5. SHOP.AUTOBAVARIA.BG не носи отговорност и не дължи санкция спрямо Клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането на достъпа, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SHOP.AUTOBAVARIA.BG.
 6. SHOP.AUTOBAVARIA.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на SHOP.AUTOBAVARIA.BG във връзка с ползването на Услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за SHOP.AUTOBAVARIA.BG.

 

ХI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Съгласно ЗЗП, SHOP.AUTOBAVARIA.BG предоставя свободно следната информация: 

            1.1. Името и адреса ни – „Ауто Бавария” ООД, гр. София, ул. Бизнес Парк София №5, ЕИК 130981656.

            1.2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

            1.3. Цената на стоките е в български лева и е изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 

            1.4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, както можете да видите в глава Доставка. 

            1.5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас. 

            1.6. Начините за Доставка са описани подробно в раздел VI.  

 

 1. Потребителят разполага с предвидената от закона гаранция за съответствие на стоката.
 2. В случай на евентуални спорове, SHOP.AUTOBAVARIA.BG се съгласява да участва в извънсъдебни процедури за разрешаването съответните спорове.

 

ХII.  КАЧЕСТВО, РЕКЛАМАЦИИ

 1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на стандартите за този вид стока.
 2. Купувачът може да предявява рекламации пред продавача при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките, дължащи се на проявили се производствени недостатъци. Не са предмет на рекламации дефекти, предизвикани от небрежност от страна на ползвателя.
 3. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, SHOP.AUTOBAVARIA.BG възстановява цялата платена от Потребителя сума, без транспортните разходи платени от Потребителя за придобиване на стоката, в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката, ако не е нарушен търговския вид на стоката и опаковката.
  При получаване на пратката, Клиентът/Потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 

ХIII. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА НА КЛИЕНТИ, КОИТО СА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

 1. Когато Клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката, в случай че са налице следните предпоставки: стоката не е увредена, не е увредена целостта на опаковката на стоката и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката). Крайният срок за отказ от стоката се смята за спазен, ако Потребителят преди изтичането на 14-дневния срок уведоми за връщането SHOP.AUTOBAVARIA.BG на посочените на сайта адреси за контакт и изпрати или предаде стоките обратно на SHOP.AUTOBAVARIA.BG . Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките. При нарушен търговски вид или липса на съдържание, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние, като изборът е на SHOP.AUTOBAVARIA.BG.
 2. Ведно с доставената стока, SHOP.AUTOBAVARIA.BG предоставя и стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, съобразен с Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Формулярът се попълва и изпраща на SHOP.AUTOBAVARIA.BG само в случаите, в които Потребителят вземе решение да се възползва от правото си на отказ.
 3. Ако стоката представлява скутер или друго превозно средство, за същата да не е извършвана регистрация в звено на “Пътна полиция” към съответната Областна дирекция на МВР, както и километражът на конкретната стока да не надвишава с повече от 2 километра километражът, посочен в съответната фактура;

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от SHOP.AUTOBAVARIA.BG, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. За всички направени заявки са в сила действащите към момента на заявката Общи условия.
 2. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно сторени.
 3. Всички спорове между страните се уреждат по споразумение, а ако такова не бъде постигнато – от компетентния Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

        Настоящите Общи условия са валидни от 25.08.2017 г.